KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đinh nghĩa: Kỹ năng sống là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày; nói cách khác Kỹ năng sống chính là khả năng tâm lý xã hội. Đó là tập hợp các kỹ năng mà con người tiếp thu qua giáo dục hoặc trải nghiệm trực tiếp được dùng để xử lý các vấn đề và câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày nay, sự phát triển của xã hội tao điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân phát triển không ngừng và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chính sự phát triển cũng đòi hỏi mỗi cá nhân không chỉ giỏi kiến thức mà còn phải vững kỹ năng để có thể thích ứng, nắm bắt cơ hội và hướng tới việc tạo ra các giá trị sống tích cực. 

Chính vì thế, giáo dục kỹ năng sống đã và đang trở thành yêu cầu quan trọng trong hệ thống giáo dục để nuôi dưỡng các thế hệ trẻ hoàn thiện cả về kiến thức và những kỹ năng cần thiết phục vụ cho cuộc sống. Chương trình đào tạo Kỹ năng sống tại Power Skill được xây dựng gắn liền với sự vận động của xã hội, phù hợp với những đặc điểm về tâm lý, văn hóa, độ tuổi và cấp học.

LỚP 1

Thời lượng: 24 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 2

Thời lượng: 24 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 2 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 3

Thời lượng: 24 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 4

Thời lượng: 24 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 4 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 5

Thời lượng: 24 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 5 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 6

Thời lượng: 28 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 6 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 7

Thời lượng: 28 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 7 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 8

Thời lượng: 28 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 8 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..

LỚP 9

Thời lượng: 28 buổi

Chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 9 được xây dựng để học sinh hiểu hơn về chính mình, có thêm sự tự……..